Velkommen til vår hjemmeside

Fokus på kvalitet og fornøyde kunder!

DEKKER DU BORDET, LAGER VI MATEN !

TLF: 940 15 195

Vi gjør det meste for de fleste !!

Vi tar på oss ulike oppdrag for næringslivet.   Produksjon, pakking,    rydding og mye mer.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat !!

Våre tjenester

Makulering

Papirmakulering, samt alt annet innenfor makulering.

Rydding/ bortkjøring av rusk og rask

CATERING

Konfirmasjoner, firmafester, bryllup , sommerfester, julebord......... Ta kontakt med oss !!

Frukt og grønt

-Til firmaer og private.

Bilpleie

Vask, rens, polering, utvendig & innvendig.

Utvendig vask av hus

Grøntområder

Klipping av plen, hekker og stell av hage.

Kjøp & salg av konkursbo

Salg av storkjøkkenutstyr

Lærekandidater

Tilpasset opplæring i bedrift

Om oss

Innformasjon om oss:

EMPUS A/S er en arbeidsmarkedsbedrift med kontorer i nordre del av Vestfold. Vi har byttet navn, så du kjenner oss også kanskje ved navnet Sande Produkter A/S.

Arbeidet hos oss blir tilrettelagt slik at hver enkelt skal kunne få en god personlig utvikling i forhold til sine forutsetninger. Vi selger og produserer ulike produkter fra våre lokaler og yter tjenester til næringsliv og private i store deler av østlandsområdet.

Våre sammarbeidspartnere er NAV (Norsk arbeids og velferdstjeneste) i Vestfold samt mange ulike firmaer som vi utfører tjenester for.

EMPUS A/S består av 14 ansatte. Vi ble etablert 01.01.09 og vårt kontor og tilbud finner du i Sande i Vestfold.

Vi er en vekstbedrift med avdelinger innenfor

1. Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA),

2. Lærekandidater, 

3. Dagsenter.

Stadig flere i yrkesaktiv alder faller ut eller får ikke innpass på arbeid­s­markedet. Følgene for mange er liten samfunnsdeltakelse og lav livskvalitet, samt store direkte og indirekte kostnader for samfunnet.

I EMPUS A/S erfarer vi at det store flertallet ønsker å være i arbeid, og at næringslivet både vil ansette og beholde mange om de får kunnskap og hjelp med å tilrettelegge for dette.

EMPUS A/S har som mål å være en foretrukket samarbeidspartner og brobygger mellom arbeidssøker og arbeidsgiver, samt være en trygg og faglig sterk bedrift for de som har falt ut av arbeidslivet og trenger bistand for å komme tilbake, eller trenger mer varig tilrettelagt arbeid i vår bedrift.

Viktige aktuelle kontakter:

Norges handikapforbund (nhf.no),

Norsk forbund for utviklingshemmede (nfu.no),

Rådet for psykisk helse (psykiskhelse.no),

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (ffo.no),

Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner - SAFO (safo.no),

Diabetesforbundet (diabetes.no),

Hørselshemmedes Landsforbund (hlf.no).

Våre verdier/etiske retningslinjer:

Alle mennesker har en mulig rett til medvirkning og bestemmelse. Vi ønsker at alle i vår bedrift føler at de blir hørt og tatt på alvor. Vi legger opp og gjennomfører våre tjenester på en slik måte at det forhindrer fysisk, psykisk og økonomisk utnyttelse av bruker. Vi har ulike virkemidler for dette som gjenspeiler seg i vår prosedyre.

Vår bedrift skal ut fra dette:

 • Gi mennesker en mulighet til å utvikle seg og bidra i et fellesskap
 • Sette hvert enkelt individ i sentrum for sin egen utvikling og mål
 • Respektere det enkelte menneskets integritet og egenverd uansett sykdom eller helseproblem.
 • Være ærlig og åpen.
 • Stille strenge krav til rederlighet og høy forretningsmoral i alle relasjoner.
 • Uttrykke mangfold, toleranse og likeverd.
 • Etterstrebe en dynamisk bedriftskultur, en organisasjon preget av humor, glede og entusiasme.
 • Opptre slik at brukere, deres pårørende, våre kunder og samarbeidspartnere skal kunne stole på oss. Alle skal føle vår tillit.
 • EMPUS A/S skal skape muligheter for mestring og utvikling der andre beskriver at grensen er nådd.

Besøk oss på facebook

Dekker du bordet, lager vi maten

Dekker du bordet, lager vi maten

Privat

Minnesamvær, Bryllup, kaker, rundstykker, vaffelrøre, idrettslag eller bare en middag med venner, m.m

Bedriftskunder

Lunsjretter, møtemat, sommerfester, grilling, julefest, m.m

Industri

Er du kjøkkensjef eller driver en cafe ? Vi har egenproduserte ventebrød ajoli, urtebrød, kaker desserter m.m

Vi lager din Mice en place,  slik at du kan gjøre andre ting

Ta kontakt med oss i dag !  fra kl. 08.00 – 15.30 Man-fred

Hagaveien. 33070 Sande i Vestfolde  e-post: post@mail.1.empus.no.co

Tlf: 94 00 54 66       www.empus.no

Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)

VTA

En kort beskrivelse av ordningen

EMPUS A/S er tiltaksarrangør for Nav Sande og administrerer tiltaket VTA (Varig tilrettelagt arbeid). Bedriften tilbyr personer arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes ytelsesevne. Bedriften holder til i Hagaveien. 3, 3070 Sande.

Dersom du har uføretrygd og ønsker deg en jobb, kan EMPUS A/S være arbeidsplassen for deg. Bedriften sysselsetter 18 personer i VTA-tiltaket, tiltaket er for personer som har innvilget uføretrygd og som har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging. Innsøkingen skjer via NAV arbeid.

Beskrivelse av ordningen

Arbeidet skal bidra til å opprettholde og utvikle ressurser hos arbeidstakerne gjennom et meningsfylt tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.

Andre viktige oppgaver er sosial trening og motivering. Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Du mottar bonuslønn pr oppmøtte time. Dette er inntekt som ikke vil påvirke dine trygdeytelser om du ikke overstiger 1G.

Hos oss kan du få

 • Opplæring og arbeidspraksis innen ulike arbeidsoppgaver.
 • Tilrettelagt arbeid innenfor visse rammer.
 • Oppfølging og veiledning.
 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode kollegaer.
 • Kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.
 • Mulighet for personlig vekst og utvikling – både arbeidsmessig og sosialt.

Hva vi forventer av deg

 • Du må ha lyst til å være i arbeid.
 • Vi forventer at du kommer på jobb når du skal.
 • Bedriften har et arbeidsreglement som vi forventer at du evner å innrette deg etter.
 • Du må kunne arbeide minimum 50% stilling.
 • Du er med å bidra til et positivt arbeidsmiljø på bedriften.
 • Du deltar aktivt i forhold til egen utvikling og trivsel.
Søknad, samtale, omvisning og utprøving på bedriften

Innsøkning gjøres via henvendelse til Nav Sande. Søknaden oversendes til oss i EMPUS A/S. Du vil deretter bli invitert til samtale og omvisning hos oss. I de aller fleste tilfeller gis det også tilbud om en uforpliktende kortvarig arbeidsutprøving på våre avdelinger i forkant av selve søknadsbehandlingen. Dette for at både du og vi skal kunne se om vi mener at bedriftens tilbud er aktuelt for deg. Etter utprøvingen tar vi en ny samtale hvor vi snakker om disse tingene.

Vurderes din søknad som aktuell, gis du tilbud om arbeid om vi har ledig kapasitet (VTA plasser).

Hva skjer når du er på en VTA-plass hos oss

Ved oppstart får du en arbeidskontrakt med prøvetid. Deretter foretas en evaluering av prøvetiden der både du og bedriften skal si noe om hvordan prøvetiden har fungert.

Videreføres arbeidsforholdet går du over på en fast VTA-plass. Det settes også opp kvalifiseringsplan med mål for en gitt periode. Det gjennomføres samtaler og evalueringer der både du og bedrift gir tilbakemelding til Nav på hvordan ting fungerer.

Rettigheter og plikter

Som deltaker i Varig tilrettelagt arbeid er du (etter prøvetiden) ansatt i EMPUS A/S.

Det utvikles en individuelt tilrettelagt arbeids- og kvalifiseringsopplegg som er tilpasset dine behov og forutsetninger. Herunder individuell veiledning og oppfølging. Du har et medansvar for å følge de tilrettelagte avtaler og planer som gjelder ditt ansettelsesforhold.

Som ansatt har også du en plikt til å etterkomme, det til en hver tid gjeldende, regelverk, rutiner og arbeidsinstrukser.

Vi setter derfor stor pris på tilbakemeldinger i forhold til det tilbudet vi gir både fra deg som arbeidstaker og andre interesseparter. Bare sammen kan vi nå vår visjon.

Søknad skjema finner du på: www.nav.no

Formål og visjon VTA

Formål

Selskapets hovedformål er å gi arbeidstilbud til personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget varig uførepensjon, og som har behov for spesielt tett oppfølging i en arbeidssituasjon. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne.

Vi har i dag 18 VTA plasser som vi setter vårt hovedfokus mot. Men ønsker oss på sikt å være en total bidragsyter innenfor AB, APS, samt avklaring. Dette for å styrke vårt lokale NAV kontor i de utfordringer de står overfor å bidra til at de lykkes i sitt arbeid.

Målgruppen

er yrkeshemmede arbeidssøkere som har behov for tilrettelegging og opplæring i direkte tilknytting til den jobben de er utplassert/jobber i, eller i mer tilrettelagt arbeid i vernet bedrift.

Trening og kvalifisering før utplassering i det ordinære arbeidslivet, eller økt kompetanse og utvikling innenfor den rammer de klarer og mestrer. Aktuelle målgrupper er personer med psykisk utviklingshemming, bevegelseshemminger, hjerneskader, sansetap og psykiske lidelser, men også andre former for somatiske og psykiske lidelser.

Visjon

"Gi den enkelte muligheter for trivsel, meningsfylt arbeid og vekst".

Dagsenter

Dagsenter

Dagsenteret er et senter for voksne funksjonshemmede

Målgruppen er de personer som ikke har tilbud om annet arbeid eller aktivitetstilbud på dagtid, og som krever individuell tilrettelegging.

Målgruppen er primært personer med funksjons/utviklings hemming. Hensikten med tilbudet er at brukerne skal aktiviseres og stimuleres ut fra sine behov og forutsetninger. Det legges stor vekt på at brukerne opplever variasjon i hverdagen, trygghet og fysisk velvære.

Målsettingen for arbeid og aktivitetssenteret er:

 • Øke den enkelte brukers sosiale ferdigheter, slik at de kan ha en meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.
 • Opprette primærfunksjoner
 • Få opplæring og trening i nye ferdigheter som er viktig for at vedkommende skal leve og bo så selvstendig som mulig.
 • Øke den enkeltes opplevelse av livskvalitet.
 • Ha en mest mulig normalisert tilværelse.

Avdelingen gir et tilbud om omsorg, sosial stimulering og aktiviteter på dagtid mellom kl. 09.00 og 14.30 på hverdager.

Dagsenter er et aktivitetstilbud til personer som ikke selv kan ivareta sitt behov for sosial kontakt. Tilbud til personer som faller utenfor alle andre arbeidsmarkedstiltak.

Opplæringskontor OKTAV

OKTAV

Oktav er et tilbud om opplæring og tilrettelagt arbeid til ungdom.

10 vekstbedrifter i Vestfold har i tett samarbeid med Vestfold Fylkeskommune fra høsten 2012 etablert et opplæringskontor for tilrettelagt arbeid, Opplæringskontoret OKTAV as. Opplæringskontoret skal koordinere de 10 medlemsbedriftenes tilbud om tilrettelagt arbeid gjennom etablering av lærekandidatkontrakter.

Se siden vår for mer informasjon: oktav.no

Kurs & foredrag for næringslivet

Kurs & foredrag

KLØFT - Kognitiv LØsningsFokusert Tilnærming

Sentralt i denne teorien er hvordan våre tanker, følelser og handling gjensidig påvirker oss til å tolke våre omgivelser og vårt syn på "Verden". Men stemmer denne tolkningen ? Har vi noen bevisførsler for at disse tankene, det vil si vår oppfattelse stemmer ? Vi tar deg med på en reise som både er engasjerende, spennede og morsom.

Vi beveger oss blant annet innenfor både Kognitive teorier og de løsningsfokuserte tilnærmingen i våre foredrag. Vi har også en inføring av mindfullnes (tilstedeværelse øvelse) i våre kurs. Vi kommer i løpet av 2014 å tilby et komplett metodisk verktøy for arbeid med mennesker i endring og utvikling. Ring for mer informasjon!

Ring oss for avtale!

Trening i arbeidstiden

Trening i arbeidstiden

EMPUS A/S tilbyr trening i arbeidstiden til sine brukere. Vi har trening 2 ganger pr. uke Tirsdag og fredag fra kl. 13.00 til 14.40.

Vi har også en dag i uken hvor vi oppfordrer brukerne til en fellestrening etter arbeidstid.

MÅL:

Å gi brukere mulighet til å styrke fysisk og psykisk helse. Ettersom det er en sammenheng mellom aktivitet og fysisk og psykisk helse, er også aktivitet en mulighet til å fremme helse og en meningsfull arbeidshverdag. De friske, aktive og sunne sidene hos et menneske er viktig å fremheve for å støtte mennesket til personlig mestring og verdsetting.

 • normalisere/øke mental, fysisk og sosial funksjonsevne
 • dempe psykiske uønskede forestillinger om kroppen
 • øke konsentrasjonsevnen
 • øke selvfølelsen/kroppsopplevelsen
 • en bedre fysisk og psykisk helse
 • minske sykefravær
 • bryte isolasjon og passivt livsmønster
 • øke sosial radius og tilpasningsevne
 • fremme personlig vekst og livskvalitet

Personvernerklæring

Les mer ...

Kontakt oss

940 05 466
Hagaveien 3, 3070 SANDE I VESTFOLD
Stengt
 • Mandag08:00 - 15:30
 • Tirsdag08:00 - 15:30
 • Onsdag08:00 - 15:30
 • Torsdag08:00 - 15:30
 • Fredag08:00 - 15:30
 • LørdagStengt
 • SøndagStengt
Orgnr 993 735 817

Kvalitetsbevisst

Vi er opptatt av kvalitet, og at det skal gjenspeiles i jobben vi utfører. God kvalitet sikrer deg som fornøyd kunde.

Fornøyde kunder

Vi tror at den beste markedsføringen er fornøyde kunder, og kundens ønsker er derfor i fokus uavhengig av størrelse på jobben.

Redelighet og kvalitet

Vi er svært opptatt av å holde det vi lover både når det gjelder avtalt leveringstid og kvalitet på utførelsen av arbeidene.

Besøk oss på facebook

23.01.19 08:50
Kjære venner av EMPUS AS 2019 er et spesielt år for oss, det er nå 10 år siden selskapet ble etablert, 10 år med mye arbeid og enda mer glede :) !
Les på Facebook
22.01.19 13:13
VI MÅ SIKRE MENNESKER ARBEID 67 prosent har ikke jobb, ikke dagsenterplass Personer med lettere utviklingshemning ekskluderes fra samfunnet.
Les på Facebook
19.01.19 13:05
EMPUS AS takker EDH utleie i Tønsberg for gode vafler og flott omvisning i bedriften.
Les på Facebook
15.01.19 10:02
Hei alle sammen! Godt nyttår! Nå har vi salg på mange fine ting i keramikk og glass!
Les på Facebook
17.12.18 13:17
EMPUS AS ønsker dere alle sammen en riktig god jul og et godt nytt år !
Les på Facebook
30.11.18 12:04
Nå er vi på Empus klare for julemesse i morgen!
Les på Facebook