VARIG TILRETTELAGT ARBEID (VTA)

  EN KORT BESKRIVELSE AV ORDNINGEN

EMPUS AS er tiltaksarrangør for Nav Sande og administrerer tiltaket VTA (Varig tilrettelagt arbeid). Bedriften tilbyr personer arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes ytelsesevne. Bedriften holder til i Hagaveien. 3, 3070 Sande.

Dersom du har uføretrygd og ønsker deg en jobb, kan EMPUS AS være arbeidsplassen for deg. Bedriften har i dag 20 VTA plasser. Tiltaket er for personer som har innvilget uføretrygd og som har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging. Innsøkingen skjer via NAV arbeid.

  Beskrivelse av ordningen

Arbeidet skal bidra til å opprettholde og utvikle ressurser hos arbeidstakerne gjennom et meningsfylt tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.

Andre viktige oppgaver er sosial trening og motivering. Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Du mottar bonuslønn pr oppmøtte time. Dette er inntekt som ikke vil påvirke dine trygdeytelser om du ikke overstiger 1G.

Hos oss kan du få

 • Opplæring og arbeidspraksis innen ulike arbeidsoppgaver

 • Tilrettelagt arbeid innenfor visse rammer

 • Oppfølging og veiledning

 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode kollegaer

 • Kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester

 • Mulighet for personlig vekst og utvikling – både arbeidsmessig og sosialt

Hva vi forventer vi av deg

 • Du må ha lyst til å være i arbeid

 • Vi forventer at du kommer på jobb når du skal

 • Bedriften har et arbeidsreglement som vi forventer at du evner å innrette deg etter

 • Du må kunne arbeide minimum 50% stilling

 • Du er med å bidra til et positivt arbeidsmiljø på bedriften

 • Du deltar aktivt i forhold til egen utvikling og trivsel

  Søknad, samtale, omvisning og utprøving på bedriften

Innsøkning gjøres via henvendelse til Nav Sande. Søknaden oversendes til oss i EMPUS AS. Du vil deretter bli invitert til samtale og omvisning hos oss. I de aller fleste tilfeller gis det også tilbud om en uforpliktende kortvarig arbeidsutprøving på våre avdelinger i forkant av selve søknadsbehandlingen. Dette for at både du og vi skal kunne se om vi mener at bedriftens tilbud er aktuelt for deg. Etter utprøvingen tar vi en ny samtale hvor vi snakker om disse tingene.

Vurderes din søknad som aktuell, gis du tilbud om arbeid om vi har ledig kapasitet (VTA plasser).

  Hva skjer når du er på en VTA-plass hos oss

Ved oppstart får du en arbeidskontrakt med prøvetid. Deretter foretas en evaluering av prøvetiden der både du og bedriften skal si noe om hvordan prøvetiden har fungert.

Videreføres arbeidsforholdet går du over på en fast VTA-plass. Det settes også opp kvalifiseringsplan med mål for en gitt periode. Det gjennomføres samtaler og evalueringer der både du og bedrift gir tilbakemelding til Nav på hvordan ting fungerer.

  Rettigheter og plikter

Som deltaker i Varig tilrettelagt arbeid er du (etter prøvetiden) ansatt i EMPUS A/S.

Det utvikles en individuelt tilrettelagt arbeids- og kvalifiseringsopplegg som er tilpasset dine behov og forutsetninger. Herunder individuell veiledning og oppfølging. 

Du har et medansvar for å følge de tilrettelagte avtaler og planer som gjelder ditt ansettelsesforhold.

Som ansatt har også du en plikt til å etterkomme, det til en hver tid gjeldende, regelverk, rutiner og arbeidsinstrukser.

Vi setter derfor stor pris på tilbakemeldinger i forhold til det tilbudet vi gir både fra deg som arbeidstaker og andre interesseparter. Bare sammen kan vi nå vår visjon.

Søknad skjema finner du på nav.

Formål og visjon VTA

  Formål

Selskapets hovedformål er å gi arbeidstilbud til personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget varig uførepensjon, og som har behov for spesielt tett oppfølging i en arbeidssituasjon. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne.

Vi har i dag 18 VTA plasser som vi setter vårt hovedfokus mot. Men ønsker oss på sikt å være en total bidragsyter innenfor AB, APS, samt avklaring. Dette for å styrke vårt lokale NAV kontor i de utfordringer de står overfor å bidra til at de lykkes i sitt arbeid.

  Målgruppen

Er yrkeshemmede arbeidssøkere som har behov for tilrettelegging og opplæring i direkte tilknytting til den jobben de er utplassert/jobber i, eller i mer tilrettelagt arbeid i vernet bedrift.

Trening og kvalifisering før utplassering i det ordinære arbeidslivet, eller økt kompetanse og utvikling innenfor den rammer de klarer og mestrer. Aktuelle målgrupper er personer med psykisk utviklingshemming, bevegelseshemminger, hjerneskader, sansetap og psykiske lidelser, men også andre former for somatiske og psykiske lidelser.

Visjon

"Gi den enkelte muligheter for trivsel, meningsfylt arbeid og vekst".