Arbeidssenter

Arbeidssenter er et senter for voksne funksjonshemmede

Målgruppen er de personer som ikke har tilbud om annet arbeid eller aktivitetstilbud på dagtid, og som krever individuell tilrettelegging.

Målgruppen er primært personer med funksjons/utviklings hemming. Hensikten med tilbudet er at brukerne skal aktiviseres og stimuleres ut fra sine behov og forutsetninger. Det legges stor vekt på at brukerne opplever variasjon i hverdagen, trygghet og fysisk velvære.

Målsettingen for arbeidssenteret er:

  • Øke den enkelte brukers sosiale ferdigheter, slik at de kan ha en meningsfylt tilværelse i felleskap med andre

  • Få opplæring og trening i nye ferdigheter som er viktig for at vedkommende skal leve og bo så selvstendig som mulig

  • Opprette primærfunksjoner

  • Øke den enkeltes opplevelse av livskvalitet

  • Ha en mest mulig normalisert tilværelse

Avdelingen gir et tilbud om omsorg, sosial stimulering og aktiviteter på dagtid mellom kl. 09.00 og 14.30 på hverdager.

Dagsenter er et aktivitetstilbud til personer som ikke selv kan ivareta sitt behov for sosial kontakt. Tilbud til personer som faller utenfor alle andre arbeidsmarkedstiltak.